کلرپارس

تست و رسوب زدایی

بر اساس استاندارد شماره 6792 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به دلیل خاصیت خورندگی شدید گاز کلر، سیلندر های کلر بایستی به صورت دو سالانه تست و رسوب زدایی شوند.لذا برای جلوگیری از نشت کلر و بروز حوادث ناگوار، عملیات زیر بر روی سیلندر ها انجام شود:

تخلیه کامل گاز کلر

شستشوی شیمیایی و رسوب زدایی

بازرسی داخلی توزین تست ضخامت سنجی

بازرسی و تعویض متعلقات

تست هیدرولیک و پنوماتیک

خشک کردن و رتگ آمیزی سطح خارجی و صدور گواهینامه بازرسی فنی