کلرپارس

تعالی سازمانی

تعالی سازمانی

شرکت کلرپارس جهت دستيابي به رقابت پذيري پايدار و جهاني با الگوبرداري از شركتهاي برتر، مدل تعالي سازماني اروپايي EFQM را بعنوان مدل سرآمدي خود برگزيده و خودارزيابي سالانه خود را از سال ١٣٨٧بر اساس آن انجام مي‌دهد. نقاط قوت و فرصتهای پيش روی سازمان را شناسایی کرده و نقاط قابل بهبود سازمان را استخراج نموده و پروژه هایی را جهت بهره گیری از فرصت ها و رفع نقاط ضعف تعريف و به انجام مي رساند. در این راستا شرکت کلر پارس در سال ١٣٨٧ موفق به اخذ گواهینامه تعهد به تعالی و در سال ١٣٨٩ توانست گواهی تقدیر نامه دو ستاره را از دبیر خانه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی دریافت نماید.