کلرپارس

حضور بازرسان  سازمان بازرسی کل کشور در شرکت کلرپارسباتقوا رییس تیم اعزامی سازمان بازرسی در جلسه اولیه حضور در شرکت  کلرپارس ، ضمن تشکر از فعالیتهای مجموعه ،  هدف اصلی بازرسی را شفاف سازی مسایل مالی و پروسه های خرید و فروش قلمداد نموده و افزود : این بازرسی ها عمدتابه شرکت ها کمک می کند تا نقاط ضعف خود را  شناسایی و به کارهای اصلاحی دست بزنند واین به معنای مچ گیری نیست.تیم بازرسی بازرسان کل کشور در طول مراحل بازرسی به مدت ۵ روز در شرکت کلرپارس مستقر بودند و  فرآیندهای مالی و خرید و فروش و... را بهمراه جزییات و مستندات پایش نمودند.

در ادامه ، مدیرعامل شرکت کلرپارس باباپور ضمن استقبال از بازرسی ها ،از همکاران شرکت درخواست نمودتا با تمام قوا ، همکاری لازم را به انجام رسانند
وی ضمن تشریح فرآیندهای شرکت کلرپارس، بر اهمیت تولید و اقتصاد و عمل به منویات مقام معظم رهبری در راستای سال پشتیبانی از تولید اشاره نمود.
در ادامه، تیم بازرسی، به همراه تعدادی از مدیران و معاونین از خطوط تولید بازدید نمودند.