کلرپارس

برگزاری جلسات توجیهی ایمنی حمل و نقل مواد شیمیاییدر راستای ارتقای سطح دانش رانندگان کامیون های مواد شیمیایی ، دوره های توجیهی در شرکت کلرپارس برگزار گردید. در این دوره ها  رانندگان با موارد و الزامات حمل ایمن سیلندرهای کلر و سایر مواد شیمیایی و اقدامات لازم در مواجهه با نشتی ها، بیش از پیش اشنا شدند و  تمامی کیت های ایمنی در کامیون ها به روز گردید.