کلرپارس

از شرکت کلرپارس به عنوان واحد صنعتی منتخب حفاظت از محیط زیست تجلیل شددر مراسمی با حضور مسئولان و صاحبان صنایع آذربایجان شرقی، از کلرپارس به عنوان منتخب حفاظت از محیط زیست تجلیل شد.
شرکت کلرپارس اخیرا با اجرای سیستم های زیست محیطی، رعایت استانداردهای مدیریت پسماند و کنترل ضایعات ، تهیه و تکمیل سامانه نرم افزاری مدیریت پسماند و فرهنگ سازی  گامهای بسیار خوبی در خصوص مسائل زیست محیطی برداشته است.