کلرپارس

آغاز ممیزی داخلی شرکت  (سیستم های کیفیت - ایمنی و بهداشت و محیط زیست)شركت  كلرپارس  با ايجاد، پیاده سازی و اجرای الزامات استانداردهای   سيستم مديريت كيفيت ISO 9001 و مديريت زيست محيطي ISO14001  و استاندارد بهداشت وایمنی شغلی OHSAS 18001  که  در يك شكل انسجام يافته و بصورت يكپارچه (IMS)  اطلاق می گردد،  بطور مستند و مداوم در صدد ارتقاء اثر بخشي آن بر اساس نيازمنديهاي اين استانداردها مي باشد.
 لذا ممیزی مراقبتی داخلی در راستای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه IMS، بررسی نقاط ضعف و قوت سیستم و ایجاد فرصت های بهبود در روزهای ۶ و ۷ مرداد ماه در شرکت  انجام می گیرد. نتایج ممیزی ها در جلسه بازنگری مدیریت بررسی،تحلیل و اقدامات اصلاحی  مرتبط تعیین می گردد.
 از همراهی و همکاری تمامی همکاران با تیم های ممیزی و واحد تضمین کیفیت قدردانی می گردد.