کلرپارس

ضدعفونی مصلی امام خمینی تبریز توسط کلرپارسنماز جمعه تبریز پس از چند هفته تعطیلی به خاطر کرونا، این هفته در مصلی امام خمینی تبریز با تدابیر بهداشتی برگزار گردید و شرکت کلرپارس در راستای مسئولیت اجتماعی با اعزام اکیپ، اقدام به ضدعفونی سطوح محوطه مصلی  و دست نمازگزاران در مبادی ورودی  نمود.