کلرپارس

آگهی مزایده عمومی(مربوط به پاکت الف)

شرایط شرکت در مزایده عمومی فروش خودرو متعلق به شرکت کلرپارس

ماده 1- موضوع مزایده: فروش خودرو به شرح ذیل:

ردیف

نوع خودرو

مدل

پلاک انتظامی

شماره موتور

رنگ

ظرفیت

شماره شاسی

قیمت کارشناسی

1

سواری پژوپارس

1387

795ص73-15

12687000842

سفیدروغنی

نفر 4

600799

000/000/420 ريال

2

سواری پژوپارس

1383

954ب19-15

12682001030

نقره ای متالیک

نفر 4

82818868

000/000/320 ريال

3

وانت دوکابین مزدا

B2600

1991

921س58-15

3543

کرم روغنی

نفر4+یک تن

218377

000/000/280 ريال

 

 

دانلود شرایط مزایده خودرو

دانلود استعلام فروش پژو  پارس1383

دانلود استعلام فروش پژو  پارس1387

دانلود وانت مزدا 1991