کلرپارس

رکوردهای  کلرپارس در تیرماه ۱۳۹۸🔸رکورد فروش با :         ۲۰/۲۰ میلیارد تومان

🔸رکورد تولید پارافین کلره: با تولید ۱۴۲/۸۸۵ تن

🔸رکورد تولید آب ژاول :       با تولید ۴۰۴۴ تن.