کلرپارس

کلرپارس در اولین نمایشگاه  چالش ها ونیازهای صنایعاین نمایشگاه که در روزهای 29 و 30 خرداد ماه در پارک علم و فن آوری تبریز برگزار شد فرصتی برای صنایع از یک سو و تولید کنندگان قطعات و تجهیزات  دانش بنیان و نخبه از سوی دیگر بود تا با شناخت از نیازها و توانمندی هم ، زمینه ایی برای آغاز همکاری باشد. در این راستا در غرفه کلرپارس مذاکرات خوبی در زمینه  تولید تولید لوله های سربی، میکانیکال سیل، ساخت پروانه، امکان جداسازی و رنگبری از پارفین کلره های تولید شده سیاه رنگ و ساخت فلکسیبل صورت گرفت.