کلرپارس

اخبار

اهدای خون  پرسنل کلرپارسپرسنل شرکت  کلرپارس در سنت حسنه ی اهدای خون شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی کلرپارس، این سنت  نوع دوستانه  همه ساله با دعوت از واحد سیار سازمان انتقال خون تبریز و استقرار در محل  کارخانه ، نسبت به دریافت خون اهدا کنندگان داوطلب، برگزارمی گردد.