کلرپارس

اخبار

روز خاص برای کلرپارس
امروز  پس از معارفه مدیرعامل جدید،  کلرپارس شاهد رویداد دیگری بود. در راستای رتبه بندی شرکت های تابعه شستا، ارزیابی میدانی از شرکت کلرپارس صورت گرفت. ارزیابان این برنامه، آقایان مهندس حمیدرضا موسوی مدیر نظارت بر هلدینگ دارویی، دکتر حسینی مدیر نظارت بر هلدینگ صدر و مهندس دارستانی از مدیران هلدینگ تاپیکو بودند.

ننیجه نهایی رتبه بندی ها در مراسمی که برگزار خواهد گردید، اعلام خواهد شد.