کلرپارس

اخبار

معارفه مدیر عامل جدید
پس از ادغام شرکت فرآیند گستر تامین در شرکت کلرپارس، امروز رسما آقای مهندس ابولفضل باباپور توسط آقای مهندس موسوی  به عنوان  مدیرعامل جدید کلرپارس، معارفه شد.
در اين جلسه اقای مهندس موسوی ضمن ابراز خشنودی  از حضور مهندس باباپور در کلرپارس طي دوماه گذشته افزود،عملكرد ايشان در رشد چشمگیر فروش و تولید طي ايــن دوره
قابل تحسين وقدرداني  است.
موسوي تاكيد كرد يكي از برنامه هاي مهم شركت  بالا بردن بهره وري و نيز اقدامات جدي برای فراهم آوردن مقدمات ورود به بورس ميباشد.