کلرپارس

اخبار

حضور کارشناسان شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در کلرپارسکارشناسان شرکت سرمایه گذاری تامین دارو جهت بررسی پروژه های مختلف شرکت کلرپارس روز پنجشنبه 15 اذر ماه 97 در این شرکت حضور داشته و با مدیران و کارشناسان این شرکت به تبادل نظر پرداختند.

در این دیدار پروژهای کلرپارس از نزدیک مورد بازدید قرار گرفته و روند پیشرفت و وضعیت بهره برداری از آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.