کلرپارس

اخبار

تلاش همکاران در مهار حادثه واحد کلروفریکحادثه واحد کلروفریک روز دوشنبه دوم مهر 97 با رشادت و تلاش ستودنی همکاران، خصوصا تیم های چهارگانه آتش نشانی، پرسنل آتش نشانی و انتظامات و سایر همکاران واحدهای مختلف بدون هیچ خسارت جانی و آسیب دیدگی به تجهیزات، مهار شد.

ساعت 10/35 دقیق صبح روز دوشنبه با اعلام وضعیت اضطراری و به صدا درآمدن آژیر خطر، آتش نشان های شرکت به سرعت وارد عمل شده و با توجه به آموزش های انجام شده در خصوص این موارد در سال های اخیر و همچنین آمادگی نفرات در مانورهای انجام یافته با استفاده از خاموش کننده های موجود، آتش سوزی واحد کلروفریک به سرعت مهار شد.