کلرپارس

کاربرد آب اکسیژنه در صنایع الکترونیکاسیدشویی بردهای الکترونیکی

آب اکسیژنه جایگزین مناسب تیز اب

در صنایع الکترونیک  از آب اکسیژنه در فرآیند اسید شویی قطعات فلزی و همچنین تمیز کردن دیسک های سیلیکونی (PCB بردها) استفاده میشود.

در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته از تیز اب (مخلوط اسید نیتریک غلیظ و اسید هیدروکلریدریک غلیظ) استفاده میشود که گاز حاصل از برخورد تیزاب با بردهای الکترونیکی بسیار خطرناک می باشد و همچنین این روش در مقایسه با آب اکسیژنه ( هیدروژن پراکسید) گرانتر می باشد.

بهترین روش برای تمیز کردن سطوح بردهای الکترونیکی استفاده از محلول آب اکسیژنه و اسید کلریدریک صنعتی می باشد. در این روش محلولی شامل نیم لیتر آب اکسیژنه+1لیتر اسید کلریدریک صنعتی+3-2لیتر آب با یک دیگر تهیه گردیده و جهت اسیدشویی PCB بردها استفاده می شود.