کلرپارس

اخبار

فرصت ها و چالش های توسعه و صادرات در صنعت کلرآلکالیمجله شیمی دارو، نشریه سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی کشور در شماره اسفند 1396 خود، گفتگویی با آقای مهندس خستوان مدیرعامل شرکت کلرپارس انجام داده است که در این گفتگو، توضیحات بسیار مبسوطی در خصوص فعالیت شرکت کلرپارس ارائه گردیده است.