کلرپارس

اخبار

برگزاری دوره آموزشی هزینه‏ یابی جریان مواد در کلرپارسکارگاه مهارتی یک روزه تحت عنوان " آشنایی با هزینه‏ یابی جریان مواد (MFCA) و پیاده سازی آن برای صنایع تولیدی" روز چهارشنبه 9 اسفند 96 توسط خانم دکتر خازینی استاد دانشگاه تبریز در شرکت کلرپارس برگزار شد.

در این دوره آموزشی، همکاران از واحدهای: برنامه ریزی، مالی، طرح و توسعه، فنی مهندسی، تولید و HSEQ حضور داشتند و مطالبی در خصوص دلایل اهمیت MFCA و ارتباط آن با بهره ‏وری سبز، تفاوت هزینه ‏یابی جریان مواد با سایر هزینه‏ یابی‏ های معمول، تعیین هزینه‏ های مواد، انرژی، سیستمی و مدیریت پسماند و اتلاف مواد و موارد بسیار مفید و کاربردی در زمینه کاهش ضایعات و افزایش سود حاصل از فعالیت‏های تولیدی عنوان شد و در پایان با مطالعه موردی اجرای این سیستم در یکی از صنایع، همکاران حاضر در دوره طی یک فعالیت گروهی، محاسبات MFCA را در یک صنعت فرضی انجام دادند.