کلرپارس

چشم انداز و بیانیه ماموریت کلرپارس

تعالی سازمانی

 

 

 

بيانيه ماموريت شركت كلر پارس:

" فعـالیت در صنایع کلر آلکالی با بهره گیری از تکنولوژی روز با عـوارض کمتر زیست محیطی برای عرضه در بـازارهـای داخلی و خـارجی در راستـای تامیـن رضایت ذینفعـان و مطرح شدن بعنوان یکی از دو شرکت اصلی صنعت کلرآلکالی کشور"

چشم اندازكلر پارس:

" پیشرو در صنعت کلرآلکالی با رویکرد سبز در منطقه"