کلرپارس

تماس با ما

بازرگانی و فروش: تلفن: 36301209 - 36301206 - 36301203-041 فکس : 36301243 ایمیل: commercial@chlorpars.com


بازرگانی و فروش آب اکسیژنه : 5-04136301064 فکس 04136301069


کارخانه :
تبریز – کیلومتر 20 جاده تبریز ، تهران – ابتدای جاده باسمنج

12- 36300609(041)

36300611(041)

1717-51335
مدیریت : 36300408 فکس : 36300409


دفتر تهران: -


روابط عمومی: 36300203 فاکس: 36300611


تدارکات: 36300103 فاکس: 36300401


انفورماتیک: 36300397-041


آزمایشگاه : 36300319-041


کنترل کیفی : 36300108-041


فنی و مهندسی : 36300285 -041


حراست: 36300368 -041


امور اداری: 36300407- 041


امور مالی: 36300205--041


واحد طرح و توسعه : 041-36300398 , 041-36300399