کلرپارس

مدیر عامل و هیئت مدیره

جناب آقای دکتر ابوالفضل باباپور مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای علیرضا واحدی رئبس هیئت مدیره عضو غیر موظف

جناب آقای محمد رضا طاحونی عضو موظف هیئت مدیره

جناب آقای محمود اسماعیلی عضو هیئت مدیره

جناب آقای کمال عباسپور طالعی عضو هیئت مدیره