کلرپارس

مدیر عامل و هیئت مدیره

آقای ابوالفضل باباپور مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

آقای علیرضا واحدی رئبس هیئت مدیره

آقای محمد رضا طاحونی عضو موظف هیئت مدیره

آقای محمود اسماعیلی عضو هیئت مدیره

آقای کمال عباسپور طالعی عضو هیئت مدیره