شماره تماس صدای مشتری:

تلفن: 36301296-041

امور سهام شرکت کلرپارس:

تلفن: 36300205-041

صادرات:

تلفن: 36300994-041

مدیریت :

تلفن: 36300408-041

فکس مدیریت :

فکس: 36300409-041

بازرگانی و فروش داخلی:

تلفن: 36301268-041

فکس بازرگانی و فروش :

فکس: 36301243-041

فروش آب اکسیژنه و پارافین کلره:

تلفن: 36301064-041

مدیر بازاریابی و فروش:

تلفن: 36301298 - 36300689-041

آزمایشگاه و کنترل کیفی:

تلفن: 36300319-041
تلفن: 363001081-041

فنی و مهندسی:

تلفن: 36300285-041

واحد طرح و توسعه :

تلفن: 36300399 - 36300398-041

حراست :

تلفن: 36300368-041

امور اداری:

تلفن: 36300407-041

امور مالی:

تلفن: 36300205-041

ایمیل بازرگانی و فروش:

commercial[at]chlorpars.com