بازرسی وآزمون سیلندر ها


شرکت کلرپارس در راستای ارائه بازرسی و آزمون سیلندرهای کلر ، مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI6591 ، دارای گواهینامه آزمایشگاه همکار آزمون و بازرسی سیلندرها و مخازن کلر مایع و گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار به شماره Ash /2941،از سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.
واحد تست و رسوب زدایی شرکت کلرپارس در راستای حفظ اموال مشتریان، برآورده نمودن الزامات استانداردISO9001 و الزامات مشتریان خود، پس از دریافت سیلندرها و اطمینان از اتمام تاریخ تست آن ها، با هماهنگی مشتریان خود و بهره گیری از تجهیزات مدرن، مراحل بازرسی و آزمون سیلندرها به شرح زیر انجام می دهد:


• شستشوی شیمیایی و رسوب زدایی
• بازرسی داخلی
• توزین
• تست ضخامت سنجی
• بازرسی و تعویض متعلقات
• تست هیدرولیک و پنوماتیک
• خشک کردن و رنگ آمیزی سطح خارجی
کلیه عملیات انجام شده در فایل اختصاصی مربوط به هر سیلندر ذخیره و سپس گواهینامه بازرسی فنی توسط شرکت بازرسی مستقر در شرکت صادر و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

توضیحدانلود
1گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکاردانلود فایل