اکیپ امداد و رفع نشتی کلر


تیم امداد اضطراری کلرپارس متشکل از پرسنل آموزش دیده و مجرب با بهره گیری از دانش روز، بصورت شبانه روز در تمام ایام سال آماده اعزام سریع کارشناسان جهت رفع نشتی به سراسر کشور می باشد.

شماره تماس اضطراری:36300107-041

توضیحدانلود
1فلوچارت واکنش در شرایط اضطراری کلردانلود فایل