نام و نام خانوادگیسمتتجارب و سوابقعکس
ابوالفضل باباپورمدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
علیرضاواحدیرئیس هیئت مدیره
محمود اسماعیلیعضو هیئت مدیره
کمال عباسپور طالعیعضو هیئت مدیره