نام و نام خانوادگیسمتتجارب و سوابقعکس
منصور جلایرسرپرست وعضو هیئت مدیره
علیرضا واحدیرئیس هیئت مدیره
ابوالفضل باباپورنایب رئیس وعضو موظف هیئت مدیره
محمود اسماعیلیعضو هیئت مدیره